İletilerinizi bekliyorum...

gulerbugday113@gmail.com

Facebook

    (Güler Buğday)

Twitter

    twitter.com/gulerbugday

 

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI

25 Kasım 2015 Çarşamba, 16:29

Cumhuriyeti kuran parti, artık laik cumhuriyeti yıkanlara, tek adam diktasını dayatanlara ve korku imparatorluğu yaratanlara engel olamıyor!

Bursa Bamsz | letiim | zgemiim | Kitaplarm | Hakkmda Yazlanlar | Animasyonlu iirler

Ana Menü

» Ana Sayfa

» Haberler

» Yazılarım

» Yazarlar

» İletişim

» Künye

» Bize Yazın

» Bağlantılar

ATATÜRK Diyor Ki;

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.

HABER

Yine Baykal… Yine kaset…

Yine Baykal… Yine kaset…

23 Ocak 2015 Cuma, 09:10

Ta­rih: 9 Mart 2011
Si­liv­ri Ce­za­evi­’n­de­yiz. Ko­ğuş ar­ka­da­şım Odatv Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Ba­rış Peh­li­van, “De­niz Bey bu­nu bi­ze na­sıl ya­par; bu tez­ga­hı na­sıl gör­me­z” di­ye Ta­raf ga­ze­te­si­nin man­şe­ti­ni gös­ter­di. Man­şet­te De­niz Bay­ka­l’­ın söz­le­ri var­dı. “So­ne­r’­in ar­ka­sın­da kim var, öğ­ren­mek is­ti­yo­rum.”
Bay­kal, Ta­ra­f’­tan Ra­sim Ozan Kü­tah­ya­lı­’ya ko­nuş­muş­tu:
“Ra­sim, (Odat­v’­den) çı­kan bel­ge­le­ri çok önem­si­yo­rum ve in­ce­li­yo­rum. Bu bel­ge­ler­le ba­na ya­pıl­mak is­te­nen şan­taj ve komp­lo pro­je­si ara­sın­da­ki bağ­lan­tı­yı kur­mak ve ana­liz yap­mak siz ga­ze­te­ci­le­rin
gö­re­vi, ben o ko­nu­da şim­di­lik hiç­bir şey söy­le­mi­yo­rum.”
Bay­ka­l’­ın önem­se­di­ği bel­ge­ler, Ce­ma­at­çi po­lis­le­rin Odatv bil­gi­sa­yar­la­rı­na koy­duk­la­rıy­dı. Ney­di bun­lar; “Halk TV’­yi al­ma­mız için Bay­kal en­gel­li­ni aş­ma­lı­yız. İk­na için va­ran 2” Bay­kal seks ka­se­ti­nin -şim­di ha­tır­la­mı­yo­rum- gi­ri­şin­de ya da so­nun­da “Va­ran 1” ya­zı­lıy­dı.
Yuh… De­mek Halk Tv’­yi “Va­ran 2” teh­di­diy­le ala­cak­tık!
Bay­kal bu­na ina­nı­yor­du ki Ta­raf ga­ze­te­si­ne ko­nuş­muş­tu: “Kim yü­rek­len­dir­di ve gö­rev­len­dir­di So­ner Yal­çın ve eki­bi­ni? Kim? Sav­cı­lı­ğın bu­nun üze­ri­ne git­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yo­rum…”
Bay­kal, Ze­ke­ri­ya Öz’­ü yü­rek­len­di­ri­yor ve bi­zim­le il­gi­li ne­ler de­mi­yor­du: “Bu al­çak şan­taj ve komp­lo pro­je­si na­sıl ta­sar­lan­dı ve ar­ka­sın­da kim­ler var; kim­le­rin em­riy­le Odatv gru­bu ba­na bu komp­lo­yu ha­zır­la­dı, bil­mek is­ti­yo­rum…”
Halk Tv’­yi sa­tın alıp Cum­hu­ri­yet mü­ca­de­le­si yap­mak is­te­yen ben; Ce­ma­at kum­pa­sı ve Bay­ka­l’­ın bu söz­le­riy­le, “ka­dın kul­la­nan şan­taj­cı­” di­ye ay­lar­ca dam­ga­lan­dım.
Di­ren­dim. Di­ren­dik. Ve ka­zan­dık…
Si­liv­ri zin­da­nın­da 2 yıl ya­tıp çık­tık­tan son­ra, ıs­rar­la­ra rağ­men Bay­ka­l’­ın te­le­fon­la­rı­na çık­ma­dım; gö­rüş­mek is­te­me­dim. Fa­kat…
Bu me­se­le­nin pe­şi­ni bı­rak­ma­dım, bı­rak­ma­ya­ca­ğım…
“ÇIKIŞ”
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevine üç kez gelmiş Emniyet Müdürü Sabri Uzun’un yazdığı “İN” kitabında, Baykal’a komplo kuran Cemaatçi polislerin ödüllendirildiği; seks kasetinin Cemaatci bir gazeteci tarafından Baykal’a ulaştırıldığı gibi bilgileri vardı. Bunlar birçok yayın organında haber oldu.
Dün “Soner’in arkasında kimin olduğunu” merak eden, savcılara çağrılarda bulunan Baykal’ın bugün nedense pek sesi çıkmıyor. Niye?
Prof. Dr. Yalçın Küçük, bu hafta başında yeni kitap çıkardı: “ÇIKIŞ”…
Yalçın Küçük, Baykal’ın malum seks kasetiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Özetliyorum:
“Tam tarihini bilemiyoruz, 2002 sonu ya da 2003 başıdır ve Deniz Baykal’ı aldılar ve Çengelköy’de bir balıkçıda buluştular. Erdoğan’ın Deniz Baykal’ın önüne kaset koyduğunu ve Baykal’ın esir düştüğünü artık biliyoruz….
“Bir, muhalefet liderinin, hiç tanımadığı bir politikacı (RTE) ile gizli yemek yemesi saçmadır, evrende dönen ve dönmeyen hiçbişi’ye uyumunu düşünemeyiz. İki, bunu gizli tutmasının hiçbir mantığı yoktur; yıllar sonra Zülfü Livaneli’nin tepkili açıklamasından öğrenmiş bulunuyoruz. Üç, yemekten sonra telaşla anayasa değişikliği ve kanunsuz erken seçimi işletmesi utanç verici bir haldir. Dört, ‘biz demokratız’ lafı gülünçtür…
“Deniz Baykal’ın, bu onuruna tecavüz tarihinde, istifa töreninde, bu kasetin sürülmesinde, Fethullah Gülen’in bir ilgisinin olmadığını açıklamasından son derece rahatsız olmuştum, büyük bir yakınlık ifadesi saymıştım, şimdi yanıldığımı, itiraf durumundayım…
“Acılı birisinin istifa ederken ‘Gülen’in bunda dahli yoktur,’ diyebilmesi için, kaseti çok önceden, birisinin ve bu arada Erdoğan’ın elinde görmesi şarttır. Baykal, kaset çıkarılmasını hep ‘Sayın Başbakan’a’ bağladılar. Kuşkusu yoktur ve masada beraberdiler…”
Tutsak Baykal
Artık…
Mesele sadece Baykal’ın seks kaseti boyutunu aşmıştır. Mevzubahis olan Türkiye’dir, Cumhuriyet’tir. Şundan…
Sözü Yalçın Küçük’ün “Çıkış” kitabına bırakıyorum:
“Erdoğan’ın, pornografik olduğu söylenen bu kaseti, ilk kez internetlerde gördüğü iddiası gerçek dışıdır. Erdoğan, müstehcen olduğu iddia edilen bu kaseti, Çengelköy’deki yemekte, bizzat kendisi, masaya koymuş olmalıdır. Baykal’ın bir şok geçirmesi doğaldır ve sonra ortak planlar yaptıklarını anlıyoruz. Huzuru buldular. Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmaması, anayasa ve seçim kanunu değiştirilerek önce milletvekili ve arkasından başbakan yapılması, Çankaya’ya türbanın sokulmaması ve Baykal’ın cumhurbaşkanı seçilmesi, belli başlı anlaşma noktalarıdırlar…
“Hem anayasa değişikliğine ve hem de bir ilde seçim yenilenmesine, Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ve Danıştay Başkanı Nuri Alan şiddetle itiraz ettiler. Ayrıca, bir ilde seçim yenilenirse, buna, yalnızca, aynı seçime daha önce katılmış olanlar girebiliyordu; Erdoğan daha önce hiçbir seçime girmemişti, imkansızdır. Baykal, imkan yaratıyordu ve biz, tutsak düştüğünü bilmiyorduk…
“Baykal’ın (2007) seçime girmediğini görüyordum. Miting yapmıyordu, Doğu’yu, Kürt illerini, tümüyle terk etmiş haldeydi ve ben tutsak düştüğünü bilmiyordum, Çengelköy yemeğinden habersizdik ve saf bir çocuk halimle, seçimlere girmesi için çığırıp duruyordum. Seçim sath-ı mailinde, Cenevre’ye, sekreteriyle, tatile gidiyordu. Esirmiş, haber vermiyordu. Bunun yerine, partiyi de CHP, esarete sürüklüyordu, çok acıdır. Neden mi, tabii tutsak düşmüş insan halidir, ancak, o tarihte, 2002 sonu veya 2003 başı, bir istifa ile kurtulabilirdi. Yapmadı, kendisini ve cumhuriyetin kurucu partisini esir verdi…”

Kaynak : Soner Yalçın / Sözcü

Yazarlar

AKP ‘darbeyi’ kapatacak

25 Ekim 2016 Salı, 12:14


AKP ‘suç ortağı' arıyor

Mustafa Ünal /ZAMAN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:28


Koalisyona ‘derin devlet’ dokunması!

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Haziran 2015 Cuma, 09:21


Cumhurbaşkanı azınlık hükümetini engelleyemez

Erhan BAŞYURT/BUGÜN

12 Haziran 2015 Cuma, 09:16


Ya Koalisyon ya Başkanlık...

Eren Erdem/YURT

12 Haziran 2015 Cuma, 08:58


Kırılma noktası!

Güngör Mengi/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:45


AK Parti’yi Kürtler neden terk etti?

İbrahim Kiras/VATAN

12 Haziran 2015 Cuma, 08:42


Ali İsmail…

Bekir Coşkun - Sözcü

23 Ocak 2015 Cuma, 09:34


Bu memleketi çiftliğiniz mi sandınız?

Mehmet Kamış/ZAMAN

14 Ocak 2015 Çarşamba, 09:39


Charlie’ye saldırı Bursa’da protesto edildi

Can Ertan /HABER

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:57


Kobane'den Paris'e emperyalizm ve laiklik

Özgür Şen

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:17


AKP’nin IŞİD çıkmazı

Hüseyin ALİ/Özgür Gündem

14 Ocak 2015 Çarşamba, 08:10


Siyasi etik yasası çıkarılmalı

Serpil Çevikcan/Milliyet

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:37


MİT’in sicili

Gültekin AVCI/BUGÜN

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:17


İslamofobi ve provokasyon

İhsan ÇARALAN /Evrensel

12 Ocak 2015 Pazartesi, 09:11


Seçimi böyle kazandık: “VİCDANEN RAHATSIZIM”

Hüseyin Özay/Taraf

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:32


AKP’nin erkek aklı özgür kadından korkuyor

Zilar STÊRK/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:25


Barışı, ancak özgürlükler besler

Hüda KAYA/Özgür Gündem

12 Ocak 2015 Pazartesi, 08:14


Bilim siyasetin elini öptüğünde...

Cüneyt Ülsever/YURT

11 Ocak 2015 Pazar, 10:19


Sabri Uzun da “cadı avı”na katıldı

Nazlı Ilıcak /BUGÜN

11 Ocak 2015 Pazar, 10:18

Son 20 Yazım

CHP, NEDEN İKTİDAR VE UMUT OLAMIYOR, 7 HAZİRAN VE 1 KASIM SEÇİM SONUÇLARI


AHMET İSVAN, CUMHURİYET ÇINARI VE EFSANE BAŞKAN


GERÇEK VE NAMUSLU SOLCULAR GÖREV YİNE SİZE DÜŞTÜ.


ÇARŞAFI ÇIKARDI, PEÇEYİ ATTI VE GÖZLERİNİ YUMDU!..


12 Eylül Faşizmi unutuldu mu?


Yıllar önce Yasin El Kadı'yı yazmış ve uyarmıştım:KEFİL OLANA KEFİL MİSİNİZ ?


Yıllar önce yazmışım \\\\\'ÇANKAYA SIRAT KÖPRÜSÜ!\\\\\'


Tüm Dostlara Teşekkür…


Erdoğan, haysiyet cellatlığı yapıyor: Bağırdıkça korkuttuğunu, hakaret ettikçe sindirdiğini sanıyor!


Gülen Cemaatinin ‘Altın Nesil’ hedefi:


Endişeliyiz, Kaygılıyız, Hatta Kırgın ve Öfkeliyiz, Ancak Çözümsüz ve Umutsuz Değiliz...


Ülkelerin ve Toplumların Uygarlığı Çocuklarına Yaptığı Yatırımla Anlaşılır.


Kardeşlik Kanla, Barış Sözle Olmaz...


Sayın Başbakan, ‘Marjinal’ değilim ama isyanlardayım


CHP Milletvekilleri Gezi’de Gökkuşağı çocuklarının yanında…


Çapulcu Halkın Okuduğu Şiir!


“İNSANLAR İHANETE TUTSAK” Diyerek Yeniden Merhaba…


Dost Okurlarımdan Kısa Bir Süre İzin İstiyorum.


Sadece İnsan Olmak!


Annemin de Başını Ezerler mi?

Takvim

Pt Sl Çr Pr Cm Ct Pz
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
info@bursabagimsiz.info.tr

Bursa Bağımsız adlı, www.bursabagimsiz.info.tr adresinde yayınlanan işbu web sitesi içerisinde yayınlanan yazınsal ve görsel içeriğin her hakkı saklıdır.

Site içerisinde Güler Buğday dışında yazınsal ve görsel içeriği yayınlanan konuk yayıncıların eserlerinin her türlü hukuksal sorumluluğu konuk yayıncıya aittir. Güler Buğday işbu içerikten ötürü sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2024 Bursa Bağımsız